พระบรมราชโองการพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

พระบรมราชโองการ (ภาพลิขสิทธิ์มติชน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 14 ส.ค.เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออก ประกาศเรื่อง “พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน 59 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก พาโชค เอกมหาชัย เป็น พันเอก
2. ว่าที่ พันโท นฤชิต งามข่า เป็น พันโท
3. ว่าที่ พันโท วสพล ตันติสันต์ เป็น พันโท
4. ว่าที่ พันโท ปฐมพงษ์ ชูเมือง เป็น พันโท
5. ว่าที่ พันโท อดิศักดิ์ ไทยฤทธิ์ เป็น พันโท
6. ว่าที่ พันโท ณัฐวัฒน์ อนุเมธางกูร เป็น พันโท
7. ว่าที่ พันโท จอม หงษ์หยก เป็น พันโท
8. ว่าที่ พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันโท
9. ว่าที พันโท ชลประคัลภ์ ชมพืช เป็น พันโท
10. ว่าที่ พันตรี วัฒนา ถ้่าสุวรรณ เป็น พันตรี
11. ว่าที่ พันตรี ชาญ ศรีวะรมย์ เป็น พันตรี
12. ว่าที่ พันตรี ไพรัช คงหนองลาน เป็น พันตรี
13. ว่าที่ ร้อยเอก จิรัฏฐ์ ทรัพย์พ่วง เป็น ร้อยเอก
14. ว่าที่ ร้อยเอก ก่าภู โชติพฤกษ์ชูกุล เป็น ร้อยเอก
15. ว่าที่ ร้อยเอก ศิริพงษ์ เอี ยมแสงศรี เป็น ร้อยเอก
16. ว่าที่ ร้อยเอก หน่วยรบ มีมงคล เป็น ร้อยเอก
17. ว่าที่ ร้อยเอก สุริยัณย์ พึ งผล เป็น ร้อยเอก
18. ว่าที่ ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น ร้อยเอก
19. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น ร้อยเอกหญิง
20. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง อิศรา เรืองขจร เป็น ร้อยเอกหญิง
21. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น ร้อยเอกหญิง
22. ว่าที่ ร้อยโท ปพลทนัย ก่าบังภัย เป็น ร้อยโท
23. ว่าที่ ร้อยโท ชยานันท์ แพงแสง เป็น ร้อยโท
24. ว่าที่ ร้อยโท นพดล เพชรทะเล เป็น ร้อยโท
25. ว่าที่ ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น ร้อยโทหญิง
26. ว่าที่ ร้อยตรี โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยตรี
27. ว่าที่ ร้อยตรี สิงหราช รัตนาจารย์ เป็น ร้อยตรี
28. ว่าที่ ร้อยตรี คเณศร์ณฐ บุญย์เชี ยว เป็น ร้อยตรี
29. ว่าที่ ร้อยตรี จิรเมธ เค้าสมบัติวัฒนา เป็น ร้อยตรี
30. ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยตรี
31. ว่าที่ ร้อยตรี พงศกร ประกอบพรม เป็น ร้อยตรี
32. ว่าที่ ร้อยตรี ชยานันต์ ลีลา เป็น ร้อยตรี
33. ว่าที่ ร้อยตรี แทนธรรศไชยย์ เนียมค่า เป็น ร้อยตรี
34. ว่าที ร้อยตรี ณัฐภัทร ชูสังกิจ เป็น ร้อยตรี
35. ว่าที่ ร้อยตรี พชรพงศ์ สง่างาม เป็น ร้อยตรี
36. ว่าที่ ร้อยตรี ธัมรัทป์ ลิมตโสภณ เป็น ร้อยตรี
37. ว่าที่ ร้อยตรี บุญชนะ ตระกูลเอี่ยมเจริญ เป็น ร้อยตรี
38. ว่าที่ ร้อยตรี สมัคชัย อัครวงศ์วัฒนา เป็น ร้อยตรี
39. ว่าที่ ร้อยตรี สุพิชัย อมริต เป็น ร้อยตรี
40. ว่าที่ ร้อยตรี ธราทร พัวสุวรรณ เป็น ร้อยตรี
41. ว่าที่ ร้อยตรี พิทวัส ใจขำ เป็น ร้อยตรี
42. ว่าที่ ร้อยตรี มหรรณพ คำทัปน์ เป็น ร้อยตรี
43. ว่าที่ ร้อยตรี นิรวิทย์ บัวใจ เป็น ร้อยตรี
44. ว่าที่ ร้อยตรี พิมลวิทย์ กลิ นเกษร
45. ว่าที่ ร้อยตรี ประยูร เกิดรอด เป็น ร้อยตรี
46. ว่าที่ ร้อยตรี สนอง ครึ งมี เป็น ร้อยตรี
47. ว่าที่ ร้อยตรี พยอม เทศมัน เป็น ร้อยตรี
48. ว่าที่ ร้อยตรี สุรสิทธิ์ บินชัย เป็น ร้อยตรี
49. ว่าที ร้อยตรี พิสูตร ศิลาเวียง เป็น ร้อยตรี
50. ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ แสวงสุข เป็น ร้อยตรี
51. ว่าที่ ร้อยตรี พิษณุ หนูโพธิ์ เป็น ร้อยตรี
52. ว่าที่ ร้อยตรี ประสพโชค ใหญ่อยู่ เป็น ร้อยตรี
53. ว่าที่ ร้อยตรี ธัญกร พันธุกานนท์ เป็น ร้อยตรี
54. ว่าที่ ร้อยตรี อภิธร บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา เป็น ร้อยตรี
55. ว่าที่ ร้อยตรี กิตติคุณ บุญยก เป็น ร้อยตรี
56. ว่าที่ ร้อยตรี ธนดล ธรรมวิลัยบุตร เป็น ร้อยตรี
57. ว่าที่ ร้อยตรี ธีระวัฒน์ เนื องกรุ่น เป็น ร้อยตรี
58. ว่าที่ ร้อยตรี สมาน บุญเรือง เป็น ร้อยตรี
59. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผาพัน เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที 8 มกราคม พุทธศักราช 2562 ลำดับที่ 2 ถึง 18
24 และ 44 ถึง 58 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ลำดับที่ 19 ถึง21 23
25 และ 59 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ลำดับที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
พุทธศักราช2561 ลำดับที่ 26 ถึง 43 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2561
ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้ร้องสร้าง ‘ทางหลวงพิเศษบางปะอิน-โคราช’ ทำรั้วก่อนออกรังวัด แนวเขตล้ำที่ดินชาวบ้าน
บทความถัดไป‘เสี่ยโบ๊ท’ แจงไม่โหนกระแสดราม่า ‘อองตวน’ – สอนแบบเจ็บๆ ‘อย่าลืมตัว’