โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 290 ราชองครักษ์

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (6 มิ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ ดังต่อไปนี้

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ
ในหน้าที่ราชองครักษ์ จํานวน ๒๙๐ นาย ดังนี้

๑. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
เป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. พลโท ดุษฎี ภูลสนอง
๓. พลตรี กิติ นิมิหุต
๔. พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
๕. พลตรี คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ
๖. พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
๗. พลตรี อุดร ประภาสะวัต
๘. พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น
๙. พลเรือตรี ณรงค์เดช สภานุชาต
๑๐. พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช
๑๑. พันเอก ภัทร์นรินท์ วิจิตรพฤกษ์
๑๒. พันเอก ทินกร รังสิวัฒน์
๑๓. พันเอก ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
๑๔. พันเอก นิธิศ เปลี่ยนปาน
๑๕. พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์
๑๖. พันเอก ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
๑๗. พันเอก อัครวัฒน์ ซื่อสัตย์
๑๘. พันเอก เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ
๑๙. พันเอก ไกรเวทย์ พูลอําไภย์
๒๐. พันเอก สันติ สุขป้อม
๒๑. พันเอก ชูชาติ อุปสาร
๒๒. พันเอก รณกร ปานกุล
๒๓. พันเอก อดุลย์ แนบสนิท
๒๔. พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์
๒๕. พันเอก มนัส จันดี
๒๖. พันเอก วุฒิไกร คล้ายทอง
๒๗. พันเอก วรภพ ถาวรแก้ว
๒๘. พันเอก พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
๒๙. พันเอก โฆสิตพงษ์ นิลเอก
๓๐. พันเอก กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
๓๑. พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์
๓๒. พันโท ศักรรินทร์ พลางกูร
๓๓. พันโท วโรดม ปุณยานันต์

ทั้ง ๓๒ นายนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๔. พลเรือตรี ณัฏฐนันท์ วิเศษสมวงศ์

เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

๓๕. พลโท บัญชา ทองวิลัย

เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓๖. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล
๓๗. พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ
๓๘. พลเอก สถาพร สีมาสุรรักษ์
๓๙. พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
๔๐. พลเรือเอก วีระพันธ์ บางท่าไม้
๔๑. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๔๒. พลเรือโท นวพล ดํารงพงศ์
๔๓. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
๔๔. พลเรือโท สัมพันธ์ สุนทรครุธ
๔๕. พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๔๖. พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง
๔๗. พลเรือโท สุพรรณ เหมมาลา
๔๘. พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ
๔๙. พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
๕๐. พลอากาศโท สุชิน วรรณโรจน์
๕๑. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์
๕๒. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่
๕๓. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
๕๔. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา
๕๕. พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์
๕๖. นาวาเอก รักษพล ทองภักดี
๕๗. นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์
๕๘. นาวาเอก สุรพงษ์ พรหมแพทย์
๕๙. นาวาเอก บัญชา ดาวสุข
๖๐. พันเอก ประวิทย์ เสียงสอาด
๖๑. นาวาเอก รังสรรค์ บัวเผือก
๖๒. นาวาอากาศเอก ตระวัน คงอุไร
๖๓. นาวาเอก ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ
๖๔. พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๖๕. นาวาอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
๖๖. นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ
๖๗. นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส
๖๘. นาวาเอก สุรวุฒิ สุมงคล

ทั้ง ๓๓ นายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๖๙. พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
๗๐. พลเอก สาธิต พิธรัตน์
๗๑. พลโท ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์
๗๒. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่
๗๓. พลโท วีรศักดิ์ มูลกัน
๗๔. พลโท วีระยุทธ ม่วงปิ่น
๗๕. พลโท วิจิตร รัตนรักษ์
๗๖. พลโท เฉลิมพล เต็งศิริ
๗๗. พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
๗๘. พลโท จํานงค์ จันพร
๗๙. พลโท วีระ ลือวิชนะ
๘๐. พลโท พัฒนา มาตร์มงคล
๘๑. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ
๘๒. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล
๘๓. พลโท ชูนล หาสารีสร
๘๔. พลโท สุรพล วันเพ็ญ
๘๕. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
๘๖. พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
๘๗. พลโท นพดล ยิ้มถนอม
๘๘. พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
๘๙. พลเรือโท พัลลภ ทองระอา
๙๐. พลเรือโท อธินาถ ประจายะกฤตย์
๙๑. พลเรือโท สิงขร ธีระสินธุ์
๙๒. พลเรือโท อํานวย ประพันธ์ศิริ
๙๓. พลเรือโท นิเวช บุตรศรี
๙๔. พลโท นิรุทธ เกตุสิริ
๙๕. พลโท สวัสดิ์ ทัศนา
๙๖. พลโท กษิดิศ หลักกรด
๙๗. พลเรือโท ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์
๙๘. พลตรี เกรียงไกร สุบิน
๙๙. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
๑๐๐. พลตรี เมตไตรย เจษฎาฉัตร
๑๐๑. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม
๑๐๒. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย
๑๐๓. พลตรี อัคคเดช สุวรรณภูมิ
๑๐๔. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
๑๐๕. พลเรือตรี พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
๑๐๖. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
๑๐๗. พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
๑๐๘. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน
๑๐๙. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ
๑๑๐. พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย
๑๑๑. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ
๑๑๒. พลเรือตรี มงคล สุคนธเคหา
๑๑๓. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์
๑๑๔. พลตรี จาตุรนต์ จารุเสน
๑๑๕. พลเรือตรี สุรภักดิ์ ธาราจันทร์
๑๑๖. พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย
๑๑๗. พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ
๑๑๘. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช
๑๑๙. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด
๑๒๐. พลตรี กนก ภู่ม่วง
๑๒๑. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
๑๒๒. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์
๑๒๓. พลเรือตรี ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์
๑๒๔. พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ
๑๒๕. พลตรี สุพจน์ บูรณจารี
๑๒๖. พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๑๒๗. พลตรี อํานวย จุลโนนยาง
๑๒๘. พลเรือตรี วราห์ แทนขํา
๑๒๙. พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล
๑๓๐. พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
๑๓๑. พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
๑๓๒. พลเรือตรี อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์
๑๓๓. พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์
๑๓๔. พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่
๑๓๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์
๑๓๖. พลอากาศตรี สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๑๓๗. พลตรี ไพโรจน์ สรรพกิจ
๑๓๘. พันเอก ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
๑๓๙. นาวาเอก รณรงค์ สิทธินันทน์
๑๔๐. นาวาเอก สาธิต นาคสังข์
๑๔๑. นาวาเอก โกเมศ สะอาดเอี่ยม
๑๔๒. นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด
๑๔๓. นาวาเอก อนุชาติ อินทรเสน
๑๔๔. นาวาเอก เรวัต อุบลรัตน์
๑๔๕. นาวาเอก ชาญชัยยศ อฑฒสุวีร์
๑๔๖. นาวาเอก จักษวัฎ สายวงค์
๑๔๗. นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม
๑๔๘. พันเอก สายัณห์ เมืองศรี
๑๔๙. นาวาเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
๑๕๐. พันเอก บัญชา รักชื่อ
๑๕๑. พันเอก นพดล สุขทับศรี
๑๕๒. พันเอก นวภัทร ศิริวัฒน์
๑๕๓. พันเอก บรรลือ อ่ําบุญ
๑๕๔. พันเอก วสันต์ ทัพวงศ์
๑๕๕. นาวาอากาศเอก สุกษม สุขเกษม
๑๕๖. นาวาเอก กฤษณ์ พิมมานนท์
๑๕๗. นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์
๑๕๘. นาวาอากาศเอก สุรสีห์ โฉมที
๑๕๙. นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์
๑๖๐. นาวาเอก วโรดม เจียรกุล
๑๖๑. พันเอก กุศล สิงห์สาย
๑๖๒. นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์
๑๖๓. นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ
๑๖๔. พันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน
๑๖๕. พันเอก นิเวศน์ ฉายากุล
๑๖๖. พันเอก ธวัช ศรีสว่าง
๑๖๗. พันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๖๘. พันเอก ชนินทร์ พู่ทองคํา
๑๖๙. นาวาเอก สมหมาย สุกกอ
๑๗๐. นาวาอากาศเอก ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์
๑๗๑. พันเอก ยงยุทธ สอนไม้
๑๗๒. พันเอก สมชาติ แน่นอุดร
๑๗๓. พันเอก สราวุธ เมืองแมะ
๑๗๔. นาวาเอก เฉลิมชัย สวนแก้ว
๑๗๕. นาวาเอก ณรงค์ จงรักภูบาล
๑๗๖. พันเอก นันทยศ บูชา
๑๗๗. พันเอก ศราวรรธน์ รุมรัตนะ
๑๗๘. นาวาอากาศเอก พัฒนชัย จิตรธร
๑๗๙. นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
๑๘๐. นาวาเอก สรรเสริญ สาโดด
๑๘๑. นาวาเอก รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
๑๘๒. นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล
๑๘๓. พันเอก วรเดช เดชรักษา
๑๘๔. นาวาเอก โยธิน ธนะมูล
๑๘๕. พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง
๑๘๖. นาวาเอก อภิชาต แก้วดวงเทียน
๑๘๗. นาวาเอก สรณรรถ สนธิไทย

ทั้ง ๑๑๙ นายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๘๘. พลเรือโท สุรเสน ตวงวรนันท์
๑๘๙. พลโท สรชัช วรปัญญา
๑๙๐. พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว
๑๙๑. พลตรี สุรเดช จารุจินดา
๑๙๒. พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
๑๙๓. พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๙๔. พลตรี ร่มเกล้า ปั้นดี
๑๙๕. พลตรี อภินันท์ คําเพราะ
๑๙๖. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม
๑๙๗. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ
๑๙๘. พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี
๑๙๙. พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์
๒๐๐. พลตรี ขนบ พัฒนเจริญ
๒๐๑. พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
๒๐๒. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย
๒๐๓. พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด
๒๐๔. พลอากาศตรี ดํารงค์ ภาณุทัต
๒๐๕. พลตรี สมคิด ทับทิม
๒๐๖. พลตรี ภราดร จินดาลัทธ
๒๐๗. พลตรี พิชัย ผลพนธัน
๒๐๘. พลตรี วัลลภ แดงใหญ่
๒๐๙. พลตรี บัณฑิต สุวัฑฒน
๒๑๐. พลเรือตรี พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์
๒๑๑. พลตรี ปราการ ปทะวานิช
๒๑๒. พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ
๒๑๓. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์
๒๑๔. พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
๒๑๕. พลตรีศักดิ์ชัย ทองนุ่ม
๒๑๖.พันเอก พรประสิทธิ์ กล่ําสมบัติ
๒๑๗. นาวาเอก มงคล ประยูรศุข
๒๑๘. นาวาเอกพิชิต วาดวารี
๒๑๙. นาวาเอก ไพชยนต์จักรกรม
๒๒๐. นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์
๒๒๑.พันเอก กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๒๒๒.พันเอกบัญชา ดุริยพันธ์
๒๒๓.พันเอก วรพล วรพันธ์
๒๒๔.พันเอกพิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
๒๒๕.พันเอก คงเอก ขยันกิจ
๒๒๖.พันเอกพัลลภ เฟื่องฟู
๒๒๗.พันเอก ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
๒๒๘.พันเอก ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
๒๒๙.พันเอก ณรัช สิงห์ปภาภร
๒๓๐.พันเอกสุรพงษ์ ดอกไม้
๒๓๑. นาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร
๒๓๒. นาวาเอก สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์
๒๓๓.พันเอกวิทยา วรรคาวิสันต์
๒๓๔.พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
๒๓๕.พันเอก ธานี วาศภูติ
๒๓๖.พันเอกวิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๒๓๗.พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม
๒๓๘.พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์
๒๓๙.พันเอกศุภฤกษ์ สถาพรผล
๒๔๐.พันเอก ประทีป บุญทิพย์จําปา
๒๔๑.พันเอก สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๒๔๒. นาวาเอก สมบัติจูถนอม
๒๔๓. นาวาเอกภุชงค์ รอดนิกร
๒๔๔.พันเอกวีรศักดิ์ พูลเกตุ
๒๔๕.พันเอก เกษมวังสุนทร
๒๔๖. พันเอก ชาตรี กิตติขจร
๒๔๗. พันเอก วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๒๔๘. พันเอก อาคม พงศ์พรหม
๒๔๙. พันเอก ชาญชัย เอมอ่อน
๒๕๐. พันเอก อํานาจ ศรีมาก
๒๕๑. พันเอก สมชาย ทาวงศ์มา
๒๕๒. พันเอก ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๒๕๓. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๒๕๔. พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
๒๕๕. พันเอก พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๒๕๖. พันเอก พฤกกษ์ เอกพันธ์
๒๕๗. พันเอก ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม
๒๕๘. นาวาเอก วีระชัย หลีค้า
๒๕๙. นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์
๒๖๐. นาวาเอก เธียรชัย ภูการุณย์
๒๖๑. พันเอก ธีรพล ศรีเกษม
๒๖๒. พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา
๒๖๓. นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ
๒๖๔. นาวาเอก สุรชัย ตันเจริญ
๒๖๕. นาวาเอก ศุภชัย จันทร์เที่ยง
๒๖๖. นาวาโท วรฐ ปัจจุสานนท์

ทั้ง ๗๙ นายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๖๗. พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์
๒๖๘. พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๒๖๙. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
๒๗๐. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
๒๗๑. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๒๗๒. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
๒๗๓. พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
๒๗๔. พลอากาศเอก นพดล นุ่มศิริ
๒๗๕. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๒๗๖. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน

๒๗๗. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ
๒๗๘. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด
๒๗๙. พลเรือตรี ศิริพงษ์ สุขเกษม
๒๘๐. พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๒๘๑. พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๒๘๒. นาวาเอก เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์
๒๘๓. นาวาเอก ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม
๒๘๔. นาวาเอก สาโรช พึ่งพานิชย์
๒๘๕. พันเอก ประพล บุญมากุล
๒๘๖. นาวาเอก ประชา สว่างแจ้ง
๒๘๗. พันเอก มานพ สัมมาขันธ์
๒๘๘. นาวาเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
๒๘๙. พันเอก สุรวิชญ์ แดงจันทร์
๒๙๐. พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร

ทั้ง ๒๔ นายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร

บทความก่อนหน้านี้เอไอเอสเปิดตัว “SIM2Fly” ซิมโรมมิ่งสุดประหยัดใหม่!
บทความถัดไป“โฆษกศาลปค.”แจงยิบ จุดต่างคดี”ค่าโง่ทางด่วน-คลองด่าน”