09.00 INDEX บทบาทการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสถานะเป็นนโยบายเร่งด่วน

คำถามระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ไปยังพรรคพลังประชารัฐต่อนิยามคำว่า “นโยบายเร่งด่วน” มีบทบาทและทรงความหมายเป็น อย่างสูงในทางการเมือง

เพราะว่า “นโยบายเร่งด่วน” ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะรัฐบาล

ประการสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อมีการแถลงในการประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 25-26-27 กรกฎาคม เท่ากับผ่านความเห็นชอบและได้รับการยอมรับร่วมกัน

คำถามจึงอยู่ที่ว่า พรรคพลังประชารัฐ กับ พรรคประชาธิปัตย์ มีความเป็นเอกภาพในทางความคิด เอกภาพในทางการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

จุดเริ่มต้นของคำถามนี้มาจาก “รัฐธรรมนูญ”

 

แม้ภายใน 251 เสียงของส.ส.ที่ร่วมกันขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน จะมีความเห็นต่างกันในทางความคิด

แต่เมื่อมีการประชุมร่วมและเขียนเป็นนโยบายนำเสนอต่อที่ ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

ความหมายก็คือ ความเห็นร่วมของ “รัฐบาล”

ประการที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นไปตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์

นั่นย่อมหมายถึงความรับผิดชอบ “ร่วม” ของทั้งรัฐบาล นั่นย่อมหมายถึงสัญญา “ร่วม” ที่ได้ให้ไว้กับที่ประชุมรัฐสภาอันประกอบทั้ง ส.ส.และส.ว.

มิได้หมายความเพียงเป็น”นโยบายเร่งด่วน”เฉพาะของพรรค ประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียว ตรงกันข้าม สัจจะวาจานี้ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ย่อมมิอาจปัดปฏิเสธได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คำว่า “นโยบายเร่งด่วน”

 

ความรับผิดชอบในที่นี้มิได้เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องเร่งด่วนในการลงมือปฏิบัติให้เป็นจริงเท่านั้น

หากไม่สามารถทำได้ก็ต้องมีคำอธิบาย

เชื่อว่าไม่เพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย หากแม้กระทั่งรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ต้องมีคำอธิบาย

อย่างน้อยต้องเร่งด่วนภายในเดือนกรกฎาคม 2563

 

บทความก่อนหน้านี้ภาคประชาชนเดินหน้าล่าหมื่นชื่อปลดล็อก “พืชยา” กัญชา กระท่อม ออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
บทความถัดไปรับสมัครหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ