ครม.อนุมัติบอร์ดรฟท.ชุดใหม่-ไฟเขียวรมว.ยุติธรรม เด้งรองอธิบดีกรมหลักนั่งผู้ตรวจฯพรึบ

“ครม.” อนุมัติ “บอร์ด รฟท.” ชุดใหม่ – ไฟเขียว “รมว.ยุติธรรม” เด้งรองอธิบดีกรมหลัก นั่งผู้ตรวจฯพรึบ – เห็นชอบ “กุลิศ สมบัติศิริ” นั่งประธานบอร์ดกฟผ.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ครม.อนุมัติตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 20 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายประสงค์ พูนธเนศ นางบุษยา มาทแล็ง นายสุวิทย์ แซ่เตีย นายปิยะมิตร ศรีธรา นายประเสริฐ เอื้อวรากุล นายศุภชัย ปทุมนากุล นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ , ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ ได้แก่ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ , นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นายชาติศิริ โสภณพนิช , นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ , นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร , นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ , นายกลินท์ สารสิน , นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส , นายประวิทย์ ประกฤตศรี , นายประพันธ์ เจริญประวัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานกรรมการ นายชยธรรม์ พรหมศร เป็นกรรมการ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นกรรมการ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการ นายพินิจ พัวพันธ์ เป็นกรรมการ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายไมตรี อินทุสุต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ด้านรัฐศาสตร์) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ 1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 2. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.รับทราบการแต่งตั้งนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และแต่งตั้ง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ. เห็นขอบขยายเวลาย้ายครู ผู้บริหารถึง 30 พ.ย.
บทความถัดไปครม.มีมติโยก “พ.ต.ท.กรวัชร์” มือปราบ คดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจกระทรวง