ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกองทัพเรือ ยกเลิกคำสั่งคสช.บางฉบับ หลังหมดความจำเป็น 

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกองทัพเรือ ยกเลิกคำสั่งคสช.บางฉบับ เกี่ยวกับการทำประมงผิดกม. หลังหมดความจำเป็น 

วันนี้ (8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไข้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ในข้อ ๔ กำหนดให้ยกเลิกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีสี่ท้ายคำสั่งดังกล่าว โดยมอบหมายให้กองทัพเรือจัดทำแผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบแผนและขั้นตอน ดังกล่าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ต่อไป

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามที่กองทัพเรือเสนอ ดังมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายไปยังส่วนราชการอื่น การให้บทบัญญัติ บางประการของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป และมาตรการอื่นที่จำเป็นเพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศ จำนวน ๔ ฉบับนี้

กองทัพเรือขอประกาศแผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตลุาคม พ.ศ.2562
พลเรือเอก ลือชัย รดุดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

บทความก่อนหน้านี้‘ณเดชน์-ญาญ่า’ โชว์หวานร้องเพลงคู่ ฉลอง 1 ปี ไอคอนสยาม เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น (ภาพชุด)
บทความถัดไป‘สหพันธ์ลูกยางเอเชีย’ ต่อสัญญา ‘เอสเอ็มเอ็ม’ ดูแลสิทธิอีก4ปี ‘พีพีทีวี’ ยิงสดเจ้าเดียวในไทย