คนตามข่าว : ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ศิษย์เก่าเกียรติยศ‘สวนสุนันทา’

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศยกย่อง ดร.วันดี

เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562

จากคุณสมบัติ ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ และคุณธรรม เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์

จึงควรค่าแก่การได้รับการยกย่อง เป็นเกียรติประวัติสืบไป

วัย 61 ปี คู่สมรส สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยคอนเนคติคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา Marketing, Connecticut University, USA

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัย 25-26 ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560-ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 2558-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ 42 บริษัท

ผลงานทางสังคมและสาธารณประโยชน์โดดเด่นมากมาย อาทิ ในบทบาทประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นั่งที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ ตั้งแต่ปี 2558

ได้รับการยกย่อง เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562

จากผลงานการให้ความช่วยเหลือสมาคม และทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทนำมติชน : มีประโยชน์หรือไม่
บทความถัดไปเหยี่ยวถลาลม 12พ.ย.2562 : เหตุที่ต้องขวาง‘อภิสิทธิ์’