นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กปี’63 ‘เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย’

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แล้ว โดยมีความว่า

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

สำหรับคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

2499 – จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2502 –  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 -ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
2507 – งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จอมพล ถนอม กิตติขจร

2508 – เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
2509 – เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
2510 – อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
2511 – ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
2512 – รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 – เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 – ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 – เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

2517 –  สามัคคีคือพลัง
2518 – เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช

2519 –  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

2520 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

2521 –  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2522 – เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 – อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2524 – เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 – ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 – รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
2527 – รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
2528 – สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2530 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2531 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

2532 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2533 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2534 – รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

นายอานันท์ ปันยารชุน

2535 –  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย

2536 และ 2537  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 –  สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

นายบรรหาร ศิลปอาชา

2539 –  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

2540 –  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

นายชวน หลีกภัย ขยัน

2541 และ 2542 – ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

นายทักษิณ ชินวัตร

2545 – เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
2546 – เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 – รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 – เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 – อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

2550 – มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2551 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2552  – ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
2553 – คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2554 – รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2555 –  สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2556 – รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
2557 – กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2558  – ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

2559 – เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

2560 – เด็กไทย ใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง

2561 – รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ 2563-เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

บทความก่อนหน้านี้หม่อมเต่า ลั่นเราเป็นพรรคฝ่ายขวาที่ช่วยคนจน หนุนหมอวรงค์ จัดเวทีสู้ชังชาติ เชื่อไม่รุนแรง
บทความถัดไปทิม คุก ตะลอนเอเชีย แวะมาไทย ไปวัดอรุณฯ พบทีมวอลเลย์บอลสาวไทย