โปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานยศทหาร จำนวน 40 นาย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล มีรายละเอียดระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๔๐ นาย ดังนี้

บทความก่อนหน้านี้ศาลนัดตรวจหลักฐาน ‘2อุยกูร์’-สาวพังงา ระเบิดศาลพระพรหม 18 ก.พ.หลังโอนคดีศาลทหาร
บทความถัดไป‘ถาวร’ ตรวจการบ้าน ‘บินไทย’ เดินหน้าลดค่าใช้จ่าย-เข้มงวดป้องกัน ‘โคโรนา’