ยกเลิกแล้ว! ผู้ตรวจการแผ่นดินออกประกาศตัดสิทธิ์คู่สมรสเบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ3ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2563

ประกาศณวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2563
พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ข้อความที่ยกเลิกใน ข้อ 8 ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมานั้น ในข้อ 8 ได้มีการกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นว่า ญัตติที่ฝ่ายค้านของอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล “ไม่เป็นเท็จ” ตามที่รัฐบาลระบุ
บทความถัดไปกลับมาคึกคัก! เรือสำราญส่งนทท.ยุโรป 3,500 คนขึ้นเกาะสมุย คาดเป็นตลาดใหญ่ทดแทนทัวร์จีน