โควิดทำพิษ ‘ชทพ.’ ร่อน จม.ถาม ‘กกต.’ เลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้หรือไม่ 

ชทพ. – เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) โดยนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ขอสอบถามแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 39 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ประกอบข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2560 ข้อ 43 (5) กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านและเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยองค์ประชุมของการประชุมใหญ่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน และหากไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดจะมีบทกำหนดโทษที่รุนแรงไว้ด้วย

ซึ่งในการนี้ พรรคได้เตรียมการจัดประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายพรรคการเมืองขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้ ที่ กทม. โดยจะมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกพรรค ผู้แทนสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ที่จะเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดประชุมใหญ่ถือเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการการป้องกัน โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ก็ได้ระบุคำแนะนำให้ควรงดเว้น หรือเลื่อนกำหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากไปก่อนนั้น

ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดประชุมใหญ่ของพรรค จึงขอสอบถามแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 1.หากพรรคยังคงจะดำเนินการจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 24 เมษายนนี้ จะเป็นการขัดหรือมีปัญหากับมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 2.เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากพรรคจะเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปก่อน จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร และจะมีผลตามกฎหมายหรือระเบียบประการใด และ 3.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีนโยบายแนวปฏิบัติต่อกรณีปัญหาไวรัสโควิด-19 เกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ซึ่งต้องจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน หรือการดำเนินการกิจกรรมอื่นใดของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon