อธิบดี สถ.เด้งรับปลัด มท. สั่งทุกท้องถิ่นจัดงบฯทำงานป้องโควิด ประสานหางานให้ ปชช.

‘สถ.’ แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อป้องกัน-ควบคุมโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือให้ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่-ดูแล ปชช.ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งท้องถิ่นทุกแห่งว่า อปท.สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนสูงขึ้น สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานได้ รวมทั้งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร.ที่ทำหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไปจนถึงขอความร่วมมือ อปท.ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและมีภาวะว่างงาน ลงทะเบียนเพื่อการจ้างงานต่อไป ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ อปท.ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อปท.จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบ หรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับกรณีอื่น อปท.สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานป้องกัน-ควบคุม โควิด-19 ได้อีกด้วย

นายประยูรกล่าวอีกว่า สำหรับการปรับปรุงสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค อปท.ก็สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอย้ำว่า อาคารสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท กรณีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน นอกจากนี้ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการใช้ อปพร.ในการค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน ชุมชนใน อปท. รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อป้องกันโควิด-19 อปท.ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ อปท.จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

“ในส่วนการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดการว่างงาน และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ได้ขอความร่วมมือจาก อปท.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำงานในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อท้องถิ่นจะได้ประสานกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างในพื้นที่ ให้จ้างงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตนี้ต่อไป” นายประยูรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘คุณหญิงกัลยา’ สั่งปรับทัพอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนงานสอดรับ 7 วาระปฏิรูปการศึกษา
บทความถัดไป‘อธิบดีพช.’ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ให้กำลังใจจนท. 76 จว. ย้ำตระหนักสู้โควิด-19