“ครม.” เห็นชอบร่างพรบ.โอนงบฯ 1 แสนล้าน จ่ายเยียวยาผลกระทบโควิด-ภัยแล้ง-น้ำท่วม

แฟ้มภาพ

“ครม.” เห็นชอบร่างพรบ.โอนงบฯ 1.แสนล้านบ.

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จำนวน 100,395.0000 ล้านบาท จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับประมาณ 46,923.9118 ล้านบาท 2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 14,236.8011 ล้านบาท 3. งบประมาณรายจ่ายทุนหมุนเวียน 2,622.0542 ล้านบาท และ 4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ 36,612.2329 ล้านบาท

โดยงบประมาณรายจ่ายที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จำนวน 100,395 ล้านบาท นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 ต่อจากนั้นสำนักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. พร้อมเอกสารประกอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 2 และ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon