ประกาศแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกเดือนสิ้นสุด 31 พ.ค.นี้

ประกาศแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกเดือนสิ้นสุด 31 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศออกข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) โดยมีรายละเอียดคือ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่4)ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) ลงวันที่ 28 เมษายนพ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น

โดยที่รัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ฝ่ายสาธรณสุขฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาผ่อนคลายหรือเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้บางมาตรการโดยมุ่งจะให้การควบคุมและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมาอีกขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยจะพิจารณาผ่อนคลายเป็นลําดับขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและคำนึงถึงประเภทของกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยสถานที่ซึ่งสามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนํามาตรการป้องกันโรคมาบังคับใช้ได้เป็นลำดับแรกโดยใช้ช่วงเวลาระยะแรกนี้เตรียมการเพื่อรองรับการจัดระบบตามมาตรกํารและคำาแนะนำของทางราชการไปพลางก่อนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังนี้ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้กระทำการหรือการผ่อนคลายใดๆซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระรําชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

Advertisement

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายนพ.ศ.2563
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชํานํายกรัฐมนตรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image