ธุรกิจประกันภัย เฮ! คปภ. เปิดช่อง ยื่นเอกสารงบการเงินบริษัทผ่านอีเมล์ได้

ธุรกิจประกันภัย เฮ! คปภ. เปิดช่อง ยื่นเอกสารงบการเงินบริษัทผ่านอีเมล์ได้

วันนี้ (15 พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียน โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และกิจการของบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า
ตามที่นายทะเบียนได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดทำและ ยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของ บริษัทประกันชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ไปแล้ว และต่อมามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต นั้น

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำ และยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2559 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2559 นายทะเบียนเห็นควรเพิ่มเติมช่องทางการขอขยายระยะเวลาจากเดิมที่ต้องยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ตามที่กำหนด เป็นให้สามารถทำได้โดยนำส่ง pdf file หนังสือขอขยายระยะเวลาลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรประทับตราบริษัทผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected] หรือด้วยวิธีการหรือช่องทางอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image