ด่วน! บิ๊กตู่ใช้อำนาจ ม.44 ฟันขรก.ประจำ-การเมือง-ท้องถิ่น กว่า60คน ระหว่างสอบทุจริต

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ระบุว่า

ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งดังกล่าวตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

Advertisement

ข้อ 2 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 3 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่
ราชการอื่นในจังหวัดนั้นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้

ข้อ 4 เมื่อศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าว
ให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว ในกรณีไม่พบว่ามีความผิดหรือการกระทําไม่ถึงขั้นทุจริตและควรกลับไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไป

ความในวรรคก่อน ให้ใช้กับกรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 ที่ 19/2558 และที่ 1/2559 ด้วย ในกรณีที่ชื่อและตําแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติของทางราชการ แต่เป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน

ข้อ 5 การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่างๆ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหา ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอปัญหาและแนวทางดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด

ข้อ 7 นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 8 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 43/2559
———————————
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน 2 ราย)

1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.นายสําเริง กิปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน (จํานวน 8 ราย)

1.นายมนัส นิลคปต์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

2.นายปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาชีบน จังหวัดชัยภูมิ
3.นายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองคาย
4.นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อํานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จังหวัดพิจิตร
5.นายวีรเทพ ดํารงคดีราษฎร์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา (นายเสถียร ดํารงคดีราษฎร์)
6.นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
7.นายชนะศึก สาตรรอด นายอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
8.นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 40 ราย)

1.นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
2.นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
3.นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
4.นายชัยวุธ จําปาเกตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
5.นายสนอง แตงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
6.นายสมมิตร์ คมบัว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
7.นายประมวล ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนแดง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
8.นายมงคล เหล็กลอย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
9.นายสํารอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหลวง อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
10.นายศรชัย วารีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน
11.นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
12.นายฉลอง คําพุด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูน้ำหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
13.นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
14.นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.พ.ต.ท.วินัย เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16.นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17.นายมานพ ผดุงหัส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18.นายบํารุง ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19.นายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกม่วง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20.นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21.นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สามต้น อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22.น.ส.วราภรณ์ สํารวล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23.นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24.ดาบตํารวจมานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลับ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
26.นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
27.นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
28.นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
29.นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
30.นางมุขสุดา ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
31.นางวิราวรรณ์ ยาท้วม นายกเทศมนตรีตําบลทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
32.นายภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
33.นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
34.นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
35.นายไพบูลย์ ศรีสุข นายกเทศมนตรีตําบลอรัญญิก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36.นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
37.นายชูศักดิ์ ศรีอัญชลี รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
38.นายวัฒนา ม่วงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
39.นางสุวดี ดีศรีศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
40.นายพิษณุพงศ์ รุ่งสุวรรณรังษี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 10 ราย)

1.นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร
2.นายเริงรมย์ เหล่าบุญกล่อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
3.นายยุทธพงษ์ สุปติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4.ว่าที่ ร.ต.วชิระ เจริญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
5.ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
6.นายเสรี ศิลปเพ็ชร ปลัดเทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
7.ว่าที่ ร.ท.มงคล ปานอินทร์ ปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
8.ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤติยาณี จันเทศ ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
9.น.ส.ธูปทอง แช่มช้อย ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.น.ส.เยาวลักษณ์ ดีเลิศ ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image