ครม.เห็นชอบ ‘พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร’ กลับเข้ารับราชการ ตั้ง ‘บวรศักดิ์’ นั่งปธ.วิธีปฏิบัติราชการทางปค.

พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร-บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ครม. เห็นชอบ ‘พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร’ กลับเข้ารับราชการ หลังไปนั่งผู้แทนฯ ในองค์กรอุทธรณ์ ตั้ง ตั้น ‘เด็กพปชร.’ นั่งเลขาฯสุริยะ-‘บวรศักดิ์ อุวรรณโณ’ นั่งปธ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับในส่วนของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2550) โดยปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ได้ยื่นแบบขอกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากครบกำหนด 4 ปี

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้

ประธานกรรมการ
1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
5. นายประสงค์ วินัยแพทย์
6. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
7. นายฤทัย หงส์สิริ
8. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
9. นายอธิคม อินทุภูติ
10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน (นับรวมคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้แล้ว และผู้อำนวยการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1.นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ
2.นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จ.สมุทรปราการ จับมือผู้ผลิตสินค้า OTOP SME พร้อมใจกันออกร้านแสดงสินค้า OTOP ก้าวไกลสู่สากล ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด
บทความถัดไปผบช.น.ลั่นใครผิดดำเนินคดีตามกม.จัดอีเว้นท์”หยิ่น-วอร์”เมเจอร์เตรียมหอบหลักฐานแจง