ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด ยกเลิกเคอร์ฟิว อนุญาตจัดสัมมนา ให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด ยกเลิกเคอร์ฟิว อนุญาตจัดสัมมนา ให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) ตาม ที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ 1 -30 มิถุนายน

อาศัยตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ มาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกฯ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย

อาทิ 1. ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง 14 มิถุนายน

3. การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
ก. การจัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือกำรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้

ข.การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดอยู่ก่อนแล้ว ยังไม่อนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ

จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ให้ดำเนินการโดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทำงาน ถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เวสป้า’ จับมือ ดิออร์ แบรนด์หรูฝรั่งเศส ออกคอลเลคชั่นพิเศษ เอาใจสายแฟชั่น
บทความถัดไปนทท.ตื่นเต้น ปลากระมงนับพัน ว่ายหาอาหารใกล้ชายหาดเกาะห้อง หลังงดให้เที่ยว 3 เดือน