มท.โยก ‘ชยพล’ กลับนั่งอธิบดีปภ. สลับ ‘มณฑล’ กลับนั่งอธิบดีกรมโยธาฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีรายละเอียด ระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

Advertisement

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563เป็นต้นไป
ประกาศ

ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 ครม.เคยมีมติให้  นายชยพล  ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)  ไปเป็น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  นายมณฑล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image