รัฐธรรมนูญไทยปี2560 : สุดทนจริงๆ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ผู้เขียนลงคะแนนเสียงไม่รับรัฐธรรมนูญไทย ปี 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย
มาแล้ว แต่เนื่องจากผู้เขียนยังต้องสอนวิชารัฐธรรมนูญอยู่ทุกภาคเรียนจึงต้องอ่านทบทวนรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นประจำเพื่อเตรียมการสอน และทุกครั้งที่อ่านถึงมาตรา 279 อันเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ทีไร ความดันโลหิตก็ขึ้นสูงปรี๊ดจนสุดทนจริงๆ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ลองอ่านดูซิครับ

“มาตรา 279 บรรดาประกาศคําสั่งและการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศคําสั่งหรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการให้ประกาศคําสั่งการกระทําตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศคําสั่งหรือการกระทํานั้นเป็นประกาศคําสั่งการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายและมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าวให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่ประกาศหรือคําสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”

นี่คือการรับรองว่าการทำรัฐประหารนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยจารึกลงไปในรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายที่รับรองว่าประกาศคำสั่งต่างๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและเกี่ยวเนื่องไปในอนาคต ถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ทุกประการ ถือเป็นการรับรองว่าการทำรัฐประหารต่อจากนี้ไปถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตลอดไป เพราะมาตรา 279 กำหนดไว้อย่างโจ่งแจ้งว่าชอบตามรัฐธรรมนูญ โดยยังไม่นับ
รวมกลไกอีกหลายประการ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศที่ผูกมัดรัดรึงให้การทำรัฐประหารที่น่าสะอิดสะเอียนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ทำไมรัฐประหารจึงน่าสะอิดสะเอียน? ก็เพราะว่าการทำรัฐประหารนั้นเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 (ซึ่งตามหลังมาตรา 112 ที่คนไทยรู้จักกันดีเลยทีเดียว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

“มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ

(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ประเทศไทยเคยมีการทำรัฐประหารสำเร็จมาแล้ว 13 ครั้ง และยังมีกบฏ 11 ครั้ง (กบฏคือการทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จ) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ไม่เคยถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียว

แล้วทำไมหนอเรายังจะรักษาเทิดทูนรัฐธรรมนูญไทย ฉบับปัจจุบันที่รับรองว่าการรัฐประหารนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

“คนไทยเราเป็นอะไรไปหรือครับ?”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้INET จับมือ มอ.พัฒนา “VClean” เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C
บทความถัดไป“DEMCO” คว้า 2 งานใหญ่ โชว์ผลงานครึ่งปีหลังแกร่ง ตุน Backlog กว่า 3,700 ล้าน