ผอ.องค์การจัดการน้ำเสียปลื้มน้ำบำบัดแล้วชุมชน-แก้ปัญหาภัยแล้ง

ผอ.องค์การกำจัดน้ำเสียโชว์ผลงานโครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศเห็นผลตามเป้า ชุมชนได้น้ำกลับมาใช้ประโยชน์ แถมยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมวอนช่วยร่วมมือแก้ปัญหาน้ำเสีย

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นอีกที่โครงการสำคัญที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 26 แห่ง ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก (ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ) จำนวน 14 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 7 แห่ง ด้วยปัญหาน้ำเสียนับเป็นปัญหาที่สำคัญ และเกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตทั้งในการอุปโภคและบริโภค

ปัจจุบันปัญหาน้ำเสียเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง มีคุณภาพของน้ำเสื่อมโทรม บางแห่งไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ นอกจากใช้ในการคมนาคมเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย คือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชากร ประกอบกับประเทศไทยเองยังขาดแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม

ดังนั้น หากปล่อยให้ปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว ในอนาคตประชากรอาจจะต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสีย จึงได้จัดทำโครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้น โดยเป็นโครงการที่เน้นให้มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้น รวมไปถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำ เช่น การนำมาใช้ในการชลประทานเพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การอัดน้ำกลับลงใต้ดิน การนำกลับมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นต้น

นายชีระ กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานจนถึงขณะนี้ของโครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ พบว่า ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทุกที่สามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ซึ่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อีกทั้งชุมชนยังสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ที่บริหารจัดการดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

Advertisement

“โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่าย และลดจำนวนการใช้น้ำประปาลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของน้ำและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างเสริมและรักษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”นายชีระกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image