คนตามข่าว นรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด กนอ.คนใหม่

คนตามข่าว นรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด กนอ.คนใหม่

มติ ครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นชอบแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. รวม 10 คน

ทดแทนประธานกรรมการ และกรรมการชุดเดิม ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ นรินทร์ กัลยาณมิตร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดคนใหม่ ตามมติ ครม.ลงวันที่ 14 กรกฎาคม

ข้าราชการบำนาญ จบ M.S.(Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A. B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA

อื่นๆ อาทิ วปอ.รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วตท.16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

อดีตประธาน ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต, กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน

เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง 30 กันยายน 2562

ล่าสุด ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ การนิคมอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เลกซัส แอลเอ็ม’รถแวนหรู ราคา6.5ล.-รุ่นแรกบุกไทย
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว โดย นิวรอน