ปลัดมท.ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เตรียมงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ปลัดมท.ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เตรียมงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.)ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

โดยมีเนื้อหาระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ปี2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จึงขอให้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในจังหวัดเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น

โดยพิจารณานำข้อเสนอที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมกรณีดังกล่าว ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon