เปิด 24 ข้อการบ้าน ‘บิ๊กตู่’ สั่ง ครม.ยึดปฏิบัติ…โจทย์หิน ‘ลดช่องว่างคนรุ่นเก่า-คนรุ่นใหม่’  

เปิด 24 ข้อการบ้าน “บิ๊กตู่” สั่ง ครม.ยึดปฏิบัติ…โจทย์หิน “ลดช่องว่างคนรุ่นเก่า-คนรุ่นใหม่”
 
วันที่ 15 สิงหาคม บรรดารัฐมนตรีใน “ครม.บิ๊กตู่ 2/2” ต้องทำการบ้าน 24 ข้อตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบให้ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกฯ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบนโยบายในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา รวม 24 ข้อ ดังนี้

1.น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนมีความสุข บ้านเมืองมีเสถียรภาพ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม

2.ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางการเมือง เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม

3.เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของโลกและประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

4.ดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศอย่างสมดุลระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและในเวทีโลก ด้วยความเป็นเอกภาพและเสรีภาพ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

5.ขับเคลื่อนประเทศในยุคปกติใหม่ เน้นการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการพัฒนางาน และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

6.ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบัน

7.จัดให้มีคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด จากทุกภาคส่วน ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเสนอแนะรัฐบาลในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชน

8.ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนไทยทุกๆ รุ่น ต้องร่วมกันสร้างชาติไทยไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

9.สร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลงานที่เป็นรูปธรรม

10.เร่งรัดการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

11.รักษาวินัยการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาหามาตรการทางการเงินรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

12.ปรับวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำแผนงาน โครงการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

13.กวดขัน เข้มงวด การปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

14.ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยคำนึงถึงรูปแบบองค์กรบุคลากร ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 การศึกษายุดดิจิทัล รวมไปถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยใช้กลไกกองทุนการศึกษา กยศ. และกองทุนเสมอภาคฯ

15.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา พัฒนาผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างงานให้คนไทยมีงานทำ

16.ส่งเสริมการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

17.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

18.พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งระบบกักเก็บน้ำขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตั้งแต่แหล่งน้ำชุมชน ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

19.ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน บนพื้นฐานการอนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20.ดำเนินนโยบายด้านพลังงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส ลดภาระและความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้บริโภค

21.แก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ โดยนำแนวทางของต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จมาศึกษาและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

22.ขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยมาตรการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย

23.ภารกิจในระยะเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

24.ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้ร่วมกันติดตามดูแล ประดับประคอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้09.00 INDEX มาตรการ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่าทีเข้มต่อ อาทิตย์ 16 สิงหาคม
บทความถัดไปน.1 เผยเตรียมจับแกนนำ-ผู้ชุมนุมอีกเยอะ ยัน ตร.มีพยานหลักฐานทำตามขั้นตอน (คลิป)