คืบ อปท.รายได้ลด เตรียมเลิกจ้าง-ตัดงบ! ซูการ์โน จี้ รบ.ดูแลเทศบาลทั่ว ปท. อย่าผลักภาระ

นายซูการ์โน มะทา ส.ส.เขต 2 จ.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

คืบ อปท.รายได้ลด เตรียมเลิกจ้าง-ตัดงบ! ซูการ์โน จี้ รบ.ดูแลเทศบาลทั่วปท. อย่าผลักภาระ

สืบเนื่องจากกรณีรายงานข่าวจากสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อบต.และเทศบาล กำลังประสบปัญหาสถานการณ์การเงิน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้ไม่มีเงินสำรอง จนอาจจะต้องปลดพนักงาน หรือชะลอการรับโอนข้าราชการ ในปีงบประมาณ 2564 จะประสบปัญหามาก เพราะเงินจะหายไปมาก นมโรงเรียนและอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ขาดหายไปร้อยละ 40 เงินอุดหนุนผู้สูงอายุที่ไม่เพียงพอลดลงอีกนั้น

จากข่าว – อปท.ระส่ำ! โควิด-19 ทำรายได้ลดฮวบ เตรียมปลด พนง.-ลดงบนมโรงเรียน-อาหารกลางวัน น.ร.

ล่าสุด นายซูการ์โน มะทา ส.ส.เขต 2 จ.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยตัวแทนสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ได้แจ้งให้ กมธ. เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากเทศบาลทุกระดับในจังหวัดภาคใต้และคาดว่าจะมีปัญหาทั่วประเทศ จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562

“จากนั้นกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มเก็บภาษีที่ดินฯ ทำให้ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลขาดรายได้จากภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ของปีภาษี พ.ศ.2562 ที่ต้องชำระในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 และจากนั้นแทนที่เทศบาลจะได้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมาชดเชย แต่กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจากที่ต้องชำระภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เป็นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ทำให้ในปีงบประมาณ.2563 เทศบาล มีปัญหาขาดรายได้จากภาษีทั้งสองส่วน ขณะที่ภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เก็บเป็นปัจจุบันปีต่อปี เหลือเวลาจัดเก็บเพียง 2 เดือน ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 ก็จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563″ นายซูการ์โนกล่าว

นายซูการ์โน มะทา ส.ส.เขต 2 จ.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

ประธาน กมธ.กระจายอำนาจกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ตราพระราชกฤษฎีการลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 เพื่อช่วยลดภาระประชาชนจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เทศบาลมีรายได้จากภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ทำให้รายได้เทศบาลลดลงอีก ขณะที่รัฐบาลไม่มีการชดเชยรายได้ให้ อปท.แต่อย่างใด

ส่วนปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่มีประกาศล็อกดาวน์ทุกจังหวัด ทำให้ภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ อปท.ลดลง และจัดสรรให้เทศบาลในเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับภาวะปกติ และคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 2564

“ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประจำ ในรายการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ลดลงด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เพราะรายการดังกล่าวเป็นเงินที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงลดลง ไม่เป็นไปตามจำนวนผู้มีสิทธิได้รับ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินผูกพันที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็นประจำ แต่จัดสรรให้ไม่ครบ เป็นการผลักภาระด้านงบประมาณให้กับเทศบาล ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในปีงบประมาณ 2564” นายซูการ์โนกล่าว

ประธาน กมธ.ฯกล่าวว่า ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณในรายการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปทั้งหมดให้กับเทศบาลทุกแห่ง โดยอาจดำเนินการด้วยวิธีการใด หรือหลายวิธีดังนี้ ประกอบด้วยการชดเชยรายได้จากงบกลางของรัฐบาล การชดเชยรายได้จากพระราชกำหนดเงินกู้ของรัฐบาล การชดเชยรายได้จากการแปรญัตติเพิ่มเติม ในรายการตามนโยบายรัฐบาลที่ขาดหายไปทั้งหมด ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

อปท.ระส่ำ! โควิด-19 ทำรายได้ลดฮวบ เตรียมปลด พนง.-ลดงบนมโรงเรียน-อาหารกลางวัน น.ร.
อปท.ระส่ำ! โควิด-19 ทำรายได้ลดฮวบ เตรียมปลด พนง.-ลดงบนมโรงเรียน-อาหารกลางวัน น.ร.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นิวส์โน้ต : พิษราหู
บทความถัดไปสถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ