‘อนุทิน’ จับมือ รมว.คมนาคม ลง ‘กระบี่’ ตรวจเยี่ยมโครงการสำคัญ บน ‘เกาะลันตา’

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสำคัญบนเกาะลันตา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย และโครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการเดินทางที่ใช้เวลานาน และมีข้อจำกัดด้านเวลาเดินทางเข้า-ออก หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บปวดหนักอาจมีโอกาสเสียชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเวลาทำการ ซึ่งต้องเหมาแพขนานยนต์ในราคาสูง โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงานและนำลงพื้นที่


เกาะลันตาเป็นเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ประกอบกับการเดินทางสู่เกาะ ต้องเดินทางด้วยแพขนานยนต์ ส่งผลให้มีความล่าช้าในการเดินทางซึ่งบางครั้งต้องใช้ระยะเวลานานถึง 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้สามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรองรับการเจริญเติบโต ของพื้นที่ในอนาคต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะศึกษาในด้านการจราจร การออกแบบด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยทำการศึกษาแนวเส้นทางที่เหมาะสม จำนวน 3 แนวทาง ซึ่งได้ผลสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทาง คือ แนวทางเลือกที่ 3 เนื่องจากมีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งด้านวิศวกรรม การลงทุนและสิ่งแวดล้อม โดยมีความยาวสะพานทั้งสิ้น 1,920 เมตร ซึ่งการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งเมื่อทำการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ จะเสนอให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป


2.โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางบนเกาะลันตาใหญ่บริเวณสามแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานสิริลันตา (กม.ที่ 0+000) และไปสิ้นสุดสายทาง ที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ (กม.ที่ 20+498) พร้อมทางเชื่อม (บริเวณ กม.ที่ 10+668) ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 2 เมตร พร้อมจุดจอดรถบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 แห่ง งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเครื่องหมายจราจรและงานอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 51 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว บรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวงและแก้ไขปัญหาการจราจรที่ล่าช้าบริเวณทางเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ รวมทั้งยังยกระดับมาตรฐานการอำนวยความปลอดภัยของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในระดับสากล

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon