ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง ผู้ตรวจฯมหาดไทย -ผู้ว่าฯหลายจังหวัด จำนวน 26 ราย

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ จากผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายชาธิป รุจนเสรี จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายโชคดี อมรวัฒน์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายปริญญา โพธิสัตย์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายภาสกร บุญญลักษม์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายภิรมย์ นิลทยา จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายภูสิต สมจิตต์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดชุมพร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายเจษฎา จิตรัตน์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายสมหวัง พ่วงบางโพ จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายวีระชัย นาคมาศ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายสิทธิชัย จินดาหลวง จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายชลธี ยังตรง จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวิรุฬ พรรณเทวี จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายขจรศักดิ์ รักพานิชมณี จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายผล ดำธรรม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon