ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรปชช.

ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 อําศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตรา 6 เบญจ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวาที่มายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวาหรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2(1)”

ข้อ2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 “ข้อ4ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 สำหรับคนสัญชาติไทยซึ่งประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้(1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด(2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่นให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศกำหนด”ให้ไว้ ณ วันที่31 สิงหาคม พ.ศ.2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.ป่าตอง รวบหนุ่มฝรั่งเศสข่มขืนใจสาวอังกฤษ
บทความถัดไปตร.จราจรผงะ เด็ก 5-10 ขวบ ขับมอ’ไซค์ซ้อน 7 ทำได้แค่เตือน เหตุเด็กไปหา ‘กบเขียด’ ทำกับข้าว