รัฐบาล สั่งด่วน! จัดทัพพีอาร์รัฐใหม่ พัฒนาเว็บ-เฟซบุ๊ก โต้ทันทีหากถูกวิจารณ์

“ปนัดดา” ลุยงานพีอาร์รัฐ มอบแผนงานใหม่ เชิงรุก เตรียมพัฒนาเว็บ-เฟซบุ๊ก สร้างเครือข่ายสื่อ โต้ทันทีหากถูกวิจารณ์เชิงลบ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการด้านงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “พีอาร์ของรัฐ จริงใจ จริงจัง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชน” แก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยขอให้การประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติและนำไปประกอบใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร ดังนี้ 1. ให้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลขององค์กรในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล และรายงานกรมประชาสัมพันธ์ทราบ 2. ให้กำหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ในเชิงข้อเท็จจริง พัฒนาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและประเทศไทย มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าว (ในรูปแบบที่ประหยัด) การนำเสนอผ่านรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า 3. จัดทำและปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรืออื่นๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและอยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นจริง 4. ให้มีข้อมูลและเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกับองค์กรในพื้นที่ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและอาสาสมัคร มีการประสานการทำงานทั้งในรูปแบบของงานเขียน งานวิเคราะห์ งานเผยแพร่ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ดีในบริบทของสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรมีเครือข่ายที่กว้างขวาง 5. พัฒนาระบบงานการเขียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้สนใจ 6. ให้ติดตามและประเมินข่าวประจำวัน ข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรวมถึงมีข้อพิจารณาเสนอแนะ วิธีการขยายผล และการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร 7. เมื่อมีข่าวเชิงลบหรือการให้ข้อมูลเท็จ ให้จัดการแก้ไขข้อปัญหาในเชิงบูรณาการอย่างทันที ไม่ควรปล่อยให้ข่าวดังจนสร้างความเสียหาย

“8. ให้มีการรวบรวมประเมินผลการทำงาน และเสนอแนะว่าควรทำอะไรเพื่อปรับปรุงการบริหารและการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ มีทีมเวิร์กที่ดี 9. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษาให้กับราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ในพื้นที่กรุงเทพฯ) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ในพื้นที่จังหวัด) โดยให้มีการประสานงานกับสำนักงานจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั้ง 76 แห่ง 10. กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ สรุปภารกิจสำคัญด้านประชาสัมพันธ์รายงานต่อประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติคือ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตามเวลาที่แจ้ง และนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ” ม.ล.ปนัดดากล่าว

Advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    QR Code
    เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
    Line Image