ภาคประชาสังคมนับร้อย ลงชื่อแถลงการณ์ จี้ ‘NGOฝักใฝ่เผด็จการ’ กลับใจ ยืนเคียงข้างราษฎร

ภาคประชาสังคมนับร้อย ลงชื่อแถลงการณ์ จี้ ‘NGOฝักใฝ่เผด็จการ’ กลับใจ ยืนเคียงข้างราษฎร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เฟซบุ๊ก People GO network ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ของเหล่าภาคประชาสังคม โดยมีเนื้อความว่า

“ถึงพี่น้องเอ็นจีโอ ภาคประชาสังคม และผู้ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชน

พวกเรานักกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอกลุ่มหนึ่ง ได้เฝ้าจับตาดูพฤติกรรมและปฏิบัติการของบุคคล และกลุ่มบุคคล ในทางที่ส่งเสริมการทำร้าย ใช้ความรุนแรง ที่อาจนำไปสู่การสังหารขบวนการเยาวชนปลดแอก ซึ่งต่อมาได้ขยับเป็นขบวนการประชาชนที่เรียกว่า “ราษฎร”

กลุ่มบุคคลเหล่านี้เคยเป็นเอ็นจีโออาวุโส ซึ่งเกิดขึ้นและเติบโตภายใต้ขบวนการทางสังคมที่เรียกตัวเองว่า “ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม” เคยเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะนักอุดมคติผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์รับใช้ประชาชน เคยร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม ร่วมกิจกรรมทางสังคมนอกภาครัฐมาเป็นเวลายาวนาน

หากแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และเกิดการเรียกร้องเพื่อสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยให้ลงหลักปักฐานในสังคมไทย กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็แตกออกเป็นสองพวก พวกแรกยังยึดมั่นในอุดมคติและอุดมการณ์เพื่อประชาชน

พวกที่สองกลับหันหัวไปในทิศทางสนับสนุนระบอบการปกครองที่ไม่สนับสนุนสร้างอำนาจให้แก่ประชาชน ถ่ายโอนอำนาจรัฐสู่ประชาชน แต่กลับไปสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมทหารที่มาจากการยึดอำนาจ และระบอบประชาธิปไตยอันพิกลพิการที่สร้างและออกแบบเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายชนชั้นนำ-เผด็จการทหาร

กลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นประชาสังคม เอ็นจีโออาวุโส ได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าว นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต่อมาก็นิ่งเฉยต่อการสังหารประชาชนเสื้อแดงกลางเมือง การพยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ฯลฯ พวกเขายังเข้าร่วมและสนับสนุน กปปส. เพื่อสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การรัฐประหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรมการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจอมปลอมที่เป็นนั่งร้านเสริมฐานอำนาจและความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร จนกระทั่งการปฏิรูปจอมปลอมดังกล่าวได้นำมาสู่การสร้างและสถาปนาระบอบการปกครองที่จัดความสัมพันธ์ทางอำนาจจนทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์ทรงอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ และนำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

วันนี้ ขบวนการเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ กลุ่มบุคคลเหล่านี้บางส่วนได้ละทิ้งอุดมคติ-อุดมการณ์ และกระทำตนเป็น “นักฉวยโอกาส” ที่หวังเพียงเศษเงินงบประมาณและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความอยู่รอดของตน ความหวังว่าคดีความของพวกตนที่ติดตัวมาตั้งแต่ยุคพันธมิตรฯและ กปปส. จะได้รับการนิรโทษกรรม ทำตนเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างอำนาจแก่ประชาชน บางคนเข้าไปสังกัดสถาบันและองค์กรที่ใช้ทฤษฎีสมคบคิดอันไร้สาระ เลอะเทอะ สร้างวาทกรรม “รับเงินต่างชาติยึดประเทศไทย”, “ผังล้มเจ้า” ฯลฯ

เราจึงขอเรียกร้องพี่น้องนักกิจกรรมทางสังคม เอ็นจีโอ ประชาสังคม ฯลฯ สองประการดังนี้ ประการแรก ช่วยกันเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้กลับตัวกลับใจ ออกมาแสดงจุดยืนข้าง “ราษฎร” ร่วมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเพื่อช่วยกันทำความจริงให้ปรากฎ และประกาศต่อสาธารณะให้ชัดแจ้งว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ในการสนับสนุนใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

ประการที่สอง ให้ร่วมกันจับตาและประณามบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเริ่มทำงานในการรักษาอำนาจระบอบเผด็จการอำนาจนิยม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรกลที่มุ่งทำลายขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และสร้างเงื่อนไขการฆ่าหรือความรุนแรงขึ้น

ด้วยจิตคารวะ
5 พฤศจิกายน 2563

ก. รายนามบุคคลร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้
1. กรกช แสงเย็นพันธ์
2. กฤต แสงสุรินทร์
3. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
4. กิตติกาญจน์ หาญกุล
5. ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
6. คำปิ่น อักษร
7. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ
8. เฉลิมชัย วัดจัง
9. ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์
10. ชฎาพร ชินบุตร
11. ชวกร ศรีโสภา
12. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
13. ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล
14. ดาราราย​ รักษาสิริพงศ์
15. เดชรัต สุขกำเนิด
16. บารมี ชัยรัตน์
17. ประนอม เชิมชัยภูมิ
18. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
19. สมสิทธิ นิทธยุ
20. สุรชัย ตรงงาม
21. จามร ศรเพชรนรินทร์
22. จิตติมา ผลเสวก
23. จันจิรา ดิษเจริญ
24. ศมนต์ทิพพ์ พิพิธธำรงทรัพย์
25. ศิริพร ฉายเพ็ชร
26. นฆ ปักษนาวิน
27. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
28. นิมิตร์ เทียนอุดม
29. นิศารัตน์ จงวิศาล
30. ณัฐวุฒิ​ กรมภักดี
31. ณัฐวุฒิ อุปปะ
32. รจเรข วัฒนพาณิชย์
33. รณชัย ชัยนิวัฒนา
34. รัตนาภรณ์ เจือแก้ว
35. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
36. ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
37. ฝ้ายคำ หาญณรงค์
38. พจมาลย์ วงษ์พันธุ์
39. พรพนา ก๊วยเจริญ
40. พรพิมล สันทัดอนุวัตร
41. พฤหัส พหลกุลบุตร
42. พนมวรรณ นามตาแสง
43. พนิดา บุญเทพ
44. พาฝัน ศุภวานิช
45. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
46. ไพรินทร์ เสาะสาย
47. ภัควดี วีระภาสพงษ์
48. ภัทรภร เกิดจังหวัด
49. ภาสกร อินทุมาร
50. ธนาวัฒน์ รายะนาคร
51. ธัชพงษ์ แกดำ
52. ธวัช มณีผ่อง
53. ทิชา ณ นคร
54. ทองแสง ไชยแก้ว
55. แสงศิริ ตรีมรรคา
56. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
57. ส.รัตนมณี พลกล้า
58. สิรภพ อัตโตหิ
59. สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง
60. สุดารัตน์ บุญประเสริฐ
61. สุภาภรณ์ มาลัยลอย
62. สุวิทย์ กุหลาบวงษ์
63. สรวิศ เหลาเกิ้มหุ่ง
64. ศศิธร คำฤทธิ์
65. ศิริศักดิ์ สะดวก
66. ศรีไพร นนทรีย์
67. วศิน พงษ์เก่า
68. วีรวรรณ กังวานนวกุล
69. วัชรพล นาคเกษม
70. อดิศร เกิดมงคล
71. อดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน
72. อริสา พลโยธา
73. อารัติ แสงอุบล
74. อารีย์ อาภรณ์
75. อารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล
76. อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์
77. อัมรินทร์ สายจันทร์
78. อังคณา นีละไพจิตร
79. ถนัด แสงทอง
80. ประยงค์ ดอกลำไย
81. พริ้ม บุญภัทรรักษา
82. พรสุข เกิดสว่าง
83. กิติมา ขุนทอง
84. จารุณี ศิริพันธุ์
85. อัภยุทย์ จันทรพา

ข. รายนามองค์กรร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้

1. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)
2. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
3. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
4. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน
5. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
6. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
7. สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง
8. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9. เครือข่ายเยาวชนอุตรดิตถ์​ปลดแอก
10. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
11. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN) Northern Activist Community
12. มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
13. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
14. โรงเรียนสังคมและการเมือง
15. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
16. กลุ่มปลาดาว
17. กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง

หมายเหตุ : ชวนทุกท่านร่วมลงชื่อต่อท้ายโพสต์ด้านล่างแถลงการณ์นี้ได้เลย ทั้งเป็นบุคคลและองค์กร เพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้าง #ราษฎรปลดแอก”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon