ปลัด มท.สั่งด่วนที่สุด ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่าย รับเสด็จ ส่งเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’

ปลัด มท.สั่งด่วนที่สุด ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่าย รับเสด็จ ส่งเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ถือปฏิบัติและแจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ เรื่อง การยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

เอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์นั้น

เนื่องจากเนื้อหาสาระมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในสาระสำคัญ จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7167 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

 

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ประชาไท รายงานว่า วานนี้ (1 ธันวาคม) เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7167 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม พบว่า หนังสือดังกล่าวหายไปจากเว็บไซต์แล้ว

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ นั้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 8 และข้อ 11 (1) ของระเบียบดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่าง การรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 8 และข้อ 11 (1) ของระเบียบดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือได้รับมอบหมาย จากจังหวัด/อําเภอ ให้ดำเนินการหรือร่วมดําเนินการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการ ดังนี้

1.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ เจ้าหน้าที่ อารักขาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้ารับเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ สำหรับผู้ร่วมโต๊ะเสวย ไม่เกินคนละ 1,000 บาทต่อวัน

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ เจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้ารับเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัด/ตกแต่งสถานที่

1.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําความสะอาด

1.5 ค่าเสาธารณูปโภคต่างๆ

1.6 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์

1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ

2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำประชาชนในเขตพื้นที่ไปร่วมรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการ ดังนี้

2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แล้วแต่กรณี สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามข้อ 1.1 -1.2 ส่วน

2.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แล้วแต่กรณี สำหรับประชาชนที่ไปร่วมรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ

2.3 ค่าเช่าเหมายานพาหนะ หรือค่าเชื้อเพลิงกรณีใช้รถยนต์ส่วนกลาง

2.4 คําใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว

3.ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.3-ข้อ 1.8 และข้อ 2.3-ข้อ 2.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ

4.หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon