กกต.เตือนคนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ. ถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุจำเป็นก่อน 27 ธ.ค.

กกต.เตือน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ. ถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุจำเป็นภายใน 27 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเน้นย้ำสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้ สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เหตุจำเป็น ดังนี้ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง และมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

โดยวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยแจ้งเหตุได้ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) โดย แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (สามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ สนง.กกต. www.ect.go.th) ทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง ทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อย่างไรก็ตาม กกต.ขอย้ำเตือนว่าหากไม่อยากถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พุทธิพงษ์ เปิด 5 รายชื่อ บอร์ด​เอ็นที ย้ำคนนอกนั่งซีอีโอ
บทความถัดไปลำปาง แห่เข้ารับอุปกรณ์-หีบ-บัตรเลือกตั้งอบจ. แน่นหอประชุม