‘อธิบดีพช.’ ปลุกพลังสตรี สร้างความสุข-รายได้ชุมชน ตามแนว Change for Good

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สตรี Change for Good” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีพช. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล และกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการ 2 รุ่น รวม 2,060 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จำนวน 37 จังหวัด จำนวน 1,030 คน (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และรุ่นที่ 2 จำนวน 40 จังหวัด จำนวน 1,000 คน (ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “สตรี Change for Good” ตามที่รัฐบาล มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการเศรษฐกิจฐานราก กองทุนพัฒนาสตรี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีประโยชน์คุณอนันต์ เป็นทุนที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิต เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี การบริหารจัดการต้องเห็นถึงความสำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง ประการที่ 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นสิ่งดีๆ เป็นสิ่งสำคัญ ในการช่วยเหลือ การเข้าถึงแหล่งทุน ช่วยให้สตรีจำนวนมาก ที่ไม่มีทุน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งหมุนเวียนในการลงทุนทำมาหาเลี้ยงชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ค้ำ เป็นการบริหารกองทุนแบบญาติมิตร “เข้าถึงง่าย ดอกเบี้ยต่ำ” ประการที่ 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ จากการรวมกลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียน นำไปใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีรายได้ ได้ผลดี เป็นแบบอย่าง เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่จริง การบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ดีอย่างยั่งยืน สมาชิกต้องมีการดูแลกัน มีกระบวนการกลุ่ม ใช้ความรักความห่วงใย เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ต้องมีการพูดคุยกันให้อยู่ในระเบียบข้อตกลงร่วมกันในการประกอบอาชีพ

ทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการบริหารจัดการหนี้ มีเป้าหมาย ให้หนี้ที่ค้างชำระลดลงต่ำกว่าร้อยละ 5 ของหนี้คงเหลือ การบริหารจัดการหนี้มีความสำคัญ การบริหารจัดการร่วมกัน หากการบริหารดี มีประสิทธิภาพที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทุนฯ ต้องมีสถานะที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการที่ดี เป็นการสร้างโอกาสในการจัดสรรงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ทุนสามารถลงสู่ท้องถิ่นได้มากขึ้น และในการติดตามเร่งรัดหนี้ ทุกๆภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสมาชิก และเจ้าหน้าที่ โดยในปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุ เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร ไปทุกจังหวัด อันเป็นแนวทางบริหารจัดการหนี้ ช่วยเหลือ ติดตาม วางแผน ดูแล สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้คำปรึกษา การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ข้อกฎหมาย

“การดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน ในครั้งนี้ทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างพลังสตรีสู่การพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เข้าถึงง่าย ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำบูธนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ จำนวน 37 บูธและในการนี้ ยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงาน OTOP City 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคมนี้ จากสถานการณ์ข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ปลอดภัยแน่นอน จากมาตรการการดูแล คัดกรอง ตามหลักเกณฑ์ ของ ศบค. อย่างเคร่งคัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อม สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พช. คือเพื่อนของท่าน พช. คือครอบครัวของท่าน พร้อมเคียงข้างทุกท่าน เพื่อให้มีความสุข เพื่อเป็นความหวัง พร้อมสนับสนุนให้เป็นความครัว มีความมั่นคง มีความเข้มแข็ง ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน และถือโอกาสนี้ อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564″อธิบดีพช. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon