ครม.เห็นชอบ ยกสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกำกับของรัฐ

ครม.เห็นชอบ ยกสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกำกับของรัฐ คุ้มครองตามพ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดฯได้

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอโดยสาระสำคัญของร่างฯกำหนดให้ “สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ และขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon