มหาดไทย ออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ปราบแรงงานผิด กม.-เข้มบ่อนพนัน สกัดโควิด

มหาดไทย ออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ปราบแรงงานผิด กม.-เข้มบ่อนพนัน สกัดโควิด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0230/ว163 ลงวันที่ 10 มกราคม ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ความว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบาย ในประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าฯประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้า จากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ ชุมชนแต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง

Advertisement

หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจ กับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

2.มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้ผู้ว่าฯ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรกรเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี

3.มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ผู้ว่าฯกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10 /ว.7820 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ตลอดจนกำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดซ้อมชนไก่ หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน หากพื้นที่ ปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง

4.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจรณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่

5.การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ให้จังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากร ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” แก่ประชาชน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th/th/profile/2176/

6.ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบทุกวันภายในเวลา16.00 น. และกรณีพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหรสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image