เรียกคืนเครื่องราชฯ-ถอดยศ 5 นายทหารยศร้อยตรี-พันเอก ผิดวินัย-หนีราชการ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 นาย รวมจำนวน 3 ฉบับ คือ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาอากาศตรี ชาญชัย กัณทะวงศ์ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณมงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 7 (4)ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ฉบับที่ 2 ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร จํานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. พันโท กฤชรัตน์ ศิริกุล สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ (ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก) และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2. พันตรีหญิง ภาวิดา หมื่นเดช สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2558 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

3. ร้อยตรี เสริมเกียรติ กูลพิมาย สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

และฉบับ 3 ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดพันเอก สกล สิทธิประภา ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการเนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขาดวุฒิภาวะ ขาดความสํานึกในราชสวัสดิ์ประพฤติตนและทัศนคติไม่เหมาะสมกับยศตําแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามพระราโชบาย ขาดคุณสมบัติความเป็นผู้นําทําให้เสียการปกครองบังคับบัญชา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 7 (4)ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon