ประกาศแล้ว! ประกาศกกต. ให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี ภายใน 60 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดให้จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี ภายใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาล นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.2560 และมาตรา 142 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กกต.จึงออกประกาศกำหนดให้ มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีภายใน 60 วันนับแต่วันที่กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประกอบมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon