ครม.ไฟเขียว ร่างระเบียบสำนักนายกฯ หนุนปฏิบัติงานติดตามคนหายพิสูจน์-คนนิรนาม-ศพนิรนาม

ครม. ไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายพิสูจน์-คนนิรนาม-ศพนิรนาม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านคนนิรนาม เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการขยายโอกาสในการติดตามคนหายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม(ค.พ.ศ.)ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ด้านนิติเวชศาสตร์ ด้านการพิสูจน์หลักฐาน ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 5 คน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ค.พ.ศ. มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามเสนอต่อครม. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามของหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม

รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ค.พ.ศ.มอบหมาย โดยกำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของค.พ.ศ. ทำหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ที่ดำเนินการด้านคนนิรนามทราบด้วย พร้อมประสานงานกันเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนนิรนาม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon