‘ครม.’  ตั้ง ‘อมร-ภูวิช-สมชาย’ นั่ง ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“ครม.”  ตั้ง “อมร-ภูวิช-สมชาย” นั่ง ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กับนายรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบการแต่งตั้ง นางอัจฉรา เจริญสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นวาระที่สอง (ตามมติคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร จำนวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ ได้แก่ นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, นายธีรยศ เวียงทอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช สาขาเภสัชศาสตร์, นายพีระ เจริญพร สาขาเศรษฐศาสตร์

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า 2.ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน นายชำนาญ ภัตรพานิช สาขาเภสัชศาสตร์, นายวิชา ธิติประเสริฐ สาขาเกษตรศาสตร์ ,นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ สาขานิติศาสตร์, นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล สาขาอุตสาหกรรม, นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นายเกรียงศักดิ์ ขาวเนียม สาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

น.ศ.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายวีริศ อัมระปาล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกเดือนละ 290,000 บาท ค่าตอบแทนคงที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ตามผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนพิเศษประจำปี จ่ายตามระยะเวลาเดียวกับการปรับค่าตอบแทนคงที่ตามผลการประกอบการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายปิยะบุตร บุญอร่ามเมือง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล) แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายอมร มีมะโน 2.นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ 3.นายสมชาย สาโรวาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon