ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายขรก.หลายตำแหน่ง ‘เมธินี’นั่งเลขาฯก.พ.–’จิรชัย’นั่งปลัดสปน.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย “เมธินี”นั่งเลขาฯก.พ.-“จิรชัย” นั่งปลัด สปน. -“ปกรณ์”ควบ รองเลขาฯสลค.-โยกเลขาฯสภาที่ปรึกษา ศก.และสังคม นั่งเลขาฯราชบัณฑิตยสภา – พล.ต.ต.ประสิทธิ์ นั่งเลขาฯสคบ.-10 ขรก.กษ.-7 ขรก.แรงงาน-โยก”สรนิต”นั่งปลัดวิทย์ -ตั้ง “อำพน” เป็นที่ปรึกษานายกฯ กำกับงาน สลค.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการกระชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ และอนุมัติตามที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งยังอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 ราย ได้แก่นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

“ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย คือ นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล  ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอรับโอน นายสรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ต่อไปอีก 1 ปี และอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง นอกจากนี้ยังอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง น.ส.พัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.มติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 183/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี และกระบวนการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบที่กระทรวงการ คลังกำหนด เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งปลัดกระทรวง และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้รวบนายจ้างฆ่าแม่บ้านยัดถัง สวมบทโหดรับอุปการะเด็ก ทำร้ายจนตาบอด ถอนฟันหมดปาก หวังประกัน(คลิป)
บทความถัดไป‘อั้ม-อธิชาติ’ ยันช่วยเหลือเต็มที่ กรณีเอเยนซี่เบี้ยวค่าตัวนักแสดงประกอบ ‘เจ้าเวหา’ ลั่นยังอยากทำงานผู้จัดฯ (คลิป)