ศบค.มท.ออกคำสั่งด่วน ให้ทุกจังหวัดใช้มาตรการเหมาะสมกับพื้นที่คุมโควิด กำชับชายแดน ระวังผู้ลักลอบ

ศบค.มท.ออกคำสั่งด่วน ให้ทุกจังหวัดออกมาตรการเหมาะสมกับพื้นที่ คุมโควิด กำชับพื้นที่ชายแดน ระวังผู้ลักลอบ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ และการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามด่วนที่สุดในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0230/ว2399 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 25 เมษายน โดยสรุปว่า จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 เมษษยนที่ผ่านมานั้น พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช. ในฐานะประธานการประชุม มีประเด็นข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

1.1 ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้

1.2 ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันการควบคุมและกำกับดูแลให้สถานประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.3 ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของ สธ.

2.จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศของเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

3.จ.สมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เบื้องต้นจำนวน 500 เตียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon