ไตรศุลี เผย ‘อนุทิน’ นั่งประธาน ประชุมคกก.ขยายสุวรรณภูมิ ไฟเขียวแผนสร้างเสร็จปี 68

ไตรศุลี เผย ‘อนุทิน’ นั่งประธาน ประชุมคกก.ขยายสุวรรณภูมิ ไฟเขียวแผนสร้างเสร็จปี 68

วันที่ 24 พฤษภาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น ซูม คลาวด์ มีตติ้ง (Zoom Cloud Meeting)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาให้ ทอท. เร่งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ฉบับ Revisit โดยการจัดจ้างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เข้ามาศึกษาและทำข้อเสนอแนะแผนแม่บท และให้ กระทรวงคมนาคมและทอท. นําเสนอแผนแม่บทฉบับ Revisit ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาก่อน การลงทุนตามแผนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ ทอท. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าไปประกอบการพิจารณาตามแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ต่อไป

Advertisement

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงาน (Action Plan) การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ ทอท. นำเสนอ ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 5 ส่วน ประกอบด้วย 1.การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูม โดย IATA ซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับเสนอแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศายานสุวรรณภมิ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 มีนาคม -7 มิถุนายน 2564

2.การศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. โดย ICAO ซึ่งเป็นการศึกษาด้านกฎระเบียบและมาตรฐานด้านการบิน จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

3.งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก (East Expansion)  จะใช้เวลา 29 เดือน เริ่มงานก่อสร้างเมษายน 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จ สิงหาคม 2567  4.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion)  ใช้เวลา 30 เดือน เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2566 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2568  และ 5.งานก่อสร้างส่วนต่อขยาย West Expansion อยู่ระหว่างรอความจัดเจนจากผ ลการศึกษาของ IATA และ ICAO

Advertisement

“ประธานในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการว่า แม้ที่ประชุมจะได้อนุมัติ Action Plan การเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตาม ทอท.เสนอ แต่ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะกรณี ICAO ที่ขณะนี้ติดปัญหาการจัดทำสัญญาโดยให้ ทอท. เร่งปรึกษาทั้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาทางจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งจากการศึกษาของ IATA และ ICAO มาประกอบการทำแผนแม่บทฉบับทบทวน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image