ราชกิจจาฯประกาศ ค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5 พันบาท

ราชกิจจาฯประกาศ ค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5 พันบาท

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3)แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และมาตรา 42/1 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตนดังต่อไปนี้ (1) รถจักรยานยนต์คันละ 500 บาท (2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อคันละ 1,500 บาท (3) รถยนต์ขนาด๖ล้อคันละ 3,000 บาท (4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้น ไปคันละ 5,000 บาท (5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) คันละ 5,000 บาท ข้อ๒ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงดังต่อไปนี้ (1) รถจักรยานยนต์วันละ 200 บาท (2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อวันละ 300 บาท (3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อวันละ 500 บาท (4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไปวันละ 1,500 บาท (5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) วันละ 1,500 บาท ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 3 ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

ทั้งนี้เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่มาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทางหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ.2535 ได้โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะตลอดจนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงทั้งนี้ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปทุมธานี พบเด็กอายุ 7 เดือนติดเชื้อ อีกราย 7 ปี ตรวจ 3 ครั้งถึงพบว่าติด
บทความถัดไป‘สุวัจน์’ ชวนชาวราชภัฎโคราช ผนึกกำลังกู้วิกฤตโควิด