ครม. แต่งตั้ง ‘พัดชา พงศ์กีรติยุต’ บอร์ดกองสลาก แทน ‘บิ๊กปั๊ด’ หลังยื่นลาออก

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต /แฟ้มภาพ

ครม. แต่งตั้ง ‘พัดชา พงศ์กีรติยุต’ บอร์ดกองสลาก แทน ‘บิ๊กปั๊ด’ หลังยื่นลาออก

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นายนพดล เภรีฤกษ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงการคลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 (เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน)

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี้ 1. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 2. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 3. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ 4. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 5. รองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ4ปี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
2. นายทรงพล สมศรี
3. ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต
4. รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์
5. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ4ปี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์
3. นายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์
4. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
5. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
6. นายปรีชา พันธุ์ติเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน
7. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวม 4 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 450,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ดังนี้

1. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
2. นายอรุณ บุญชม
3. นายปริญญา ประหยัดทรัพย์
4. นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการเดิมที่ลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ครม.อนุมัติตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 3 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ดังนี้

1. นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon