พรรคฝ่ายค้าน ถกแก้ รธน. เพื่อไทย ชูปิดสวิตช์ ส.ว.-ต้านรัฐประหาร

พรรคฝ่ายค้าน ถกแก้ รธน. เพื่อไทย ชูปิดสวิตช์ ส.ว.-ต้านรัฐประหาร

เมื่อวันที่้ 13 มิถุนายน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงการเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค จำนวน 5 ร่าง ว่า พรรค พท. ยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งแก้รัฐธรรมนูญแบบทั้งฉบับ คือให้มีการแก้ไขมาตรา 256 โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 และแก้ไขเป็นรายมาตราเพื่อเพิ่มสิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เสนอแก้บัตรเลือกตั้ง เป็นการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการแก้มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยวันที่ 14 มิถุนายนนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ประชุมกันในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายยุทธพงษ์กล่าวว่า ส่วนกรณีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ระบุว่า วันที่ 22 มิถุนายนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา จะนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าพิจารณา ทั้งที่รู้ว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องผ่านการทำ พ.ร.บ.ประชามติ แต่ขณะนี้ พ.ร.บ.ประชามติยังรอการพิจารณาของสภา แทนที่จะนำเข้ามาพิจารณาก่อนกลับเสนอเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรค พท.ในมาตรา 49/1 ระบุว่า การทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน และการจะนิรโทษกรรมแก่ผู้ทำรัฐประหารจะกระทำมิได้ไม่ว่ากรณีใด อีกทั้งห้ามมิให้ศาล หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับต่อการกระทำดังกล่าว โดยความผิดจากการทำรัฐประหารมิให้มีอายุความ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทำรัฐประหาร หรือการกระทำอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหาร ให้ถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 5 วรรคสอง และให้มีผลใช้บังคับเสมอด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image