‘มหาดไทย’ แจ้งกทม.-ผู้ว่าฯ พิจารณาปิดสถานที่-กิจการ เสี่ยงระบาดโควิด

‘มหาดไทย’ แจ้งกทม.-ผู้ว่าฯ พิจารณาปิดสถานที่-กิจการ เสี่ยงระบาดโควิด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และมาตรการบังคับของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 64 ที่มุ่งเน้นให้ลดการเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามข้อ 7 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 28) โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้พิจารณาปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดได้มีประกาศ/คำสั่งปิดแล้ว ได้แก่

1.สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล/ ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส) 2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 3.ลานกีฬา 4.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 5.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ 6.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 7.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม หรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก และ 10.สวนสาธารณะ และสวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ โดยสำหรับสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ เพื่อการควบคุมโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดเฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักคืนไว้เป็นปกติธุระ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เปิดเฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ตลาดนัด เปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและความเหมาะสมด้วย สำหรับกิจการที่สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกำหนดฯ ให้สามารถพิจารณาจำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคควบคู่กับความจำเป็นในการดำรงชีวิตประชาชน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการดำเนินการให้หารือ ศปก.ศบค. เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนต่อไป

ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา หารือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณามีคำสั่ง/ประกาศปิดสถานที่หรือกิจการให้เป็นไปตามมติ ศปก.ศบค. ดังกล่าวข้างต้นต่อไป โดยให้วางระบบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามคำสั่งประกาศอย่างเคร่งครัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สปสช. เผยจ่ายชุดตรวจเอทีเคแล้วกว่า 5 หมื่นราย พบเก็บ ‘ค่าแอดมิด’ ล่วงหน้าแจ้งความทันที
บทความถัดไป“ซีบีอาร์อี” เผยไทยยังมีความต้องการพื้นที่สำนักงานอยู่ ด้านผู้เช่าในเอเชียแปซิกสนใจขยายในระยะยาว