โปรดเกล้าฯ “อนันต์ ทองระอา” ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีม.เทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ลับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนันต์ ทองระอา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝนชุก กลุ่มบริษัทเกษตรไทยฯ คาดผลผลิตอ้อยปี64/65 เพิ่ม 25%
บทความถัดไปคฝ.เข้ากระชับพื้นที่ซอยมิตรไมตรี หลังวัยรุ่นอิสระรวมตัว จุดไฟเผายางรถยนต์-ป่วนจนท.