‘บิ๊กตู่’ ปลื้มผลงานรอบปีงบ ’63 ไล่เรียงภารกิจรอบด้าน ทั้ง ศก.-สังคม-การพัฒนา-สื่อสาร

‘บิ๊กตู่’ ปลื้มผลงานรอบปีงบ ’63 ไล่เรียงภารกิจรอบด้าน ทั้ง ศก.-สังคม-การพัฒนา-สื่อสาร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยในช่วงหนึ่ง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอรายงานภารกิจสำคัญและสรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในรอบปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และความเดือดร้อนของประชาชน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สลน. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

2. ขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนองข้อสั่งการของของนายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการในบริบทแห่งวิถีใหม่ และการทำงานในยุค New Normal พร้อมรับ Next Normal อาทิ การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนายกรัฐมนตรีสามารถบริหารติดตามสถานการณ์ รูปแบบ Anywhere, Anytime

3. ภารกิจด้านการต่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่เกื้อหนุนนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการหารือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล การทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำต่างประเทศและต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่แสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคาระนายกรัฐมนตรี

4. ฟื้นฟูบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดกำหนดการตรวจความพร้อมของโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์/สมุย พลัส โมเดล

5. ประสานภารกิจนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐาน การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ โดยในปี 2564 ได้จัดการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการขนส่งและการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ ติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประสานผลงานเด่นของส่วนราชการ เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล

6. ติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำรายงานผลงานรัฐบาลประจำปี และกำลังเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในการทำงานของ สลน. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง-Citizen Centered เชื่อมโยงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน สู่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

7. เชื่อมโยงฝ่ายบริหารกับรัฐสภา สลน. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล พัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถามและข้อปรึกษาขอถาม/สส สว. และโครงการพัฒนาระบบคิดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

8. สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านการใช้สื่อในรูปแบบที่กระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ อาทิ การถ่ายทอดสด (Live) การสื่อสารผ่าน Facebook Page ไทยคู่ฟ้า Podcast/ Line Official Account และการนำเสนอด้วย Infographic ที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” และยึดมั่นบทบาทในการสานพลังของสังคมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เป็นหัวใจสำคัญที่จะพาเราก้าวผ่านวิกฤติของชาติ และสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่การวางรากฐานเพื่ออนาคตอันมั่นคงของลูกหลานเยาวชนไทย ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภูเขาไฟสเปนปะทุแรง เร่งอพยพ ปชช. 5,000 คน หนีลาวาไหลบ่า (คลิป)
บทความถัดไปแกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์