ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีต ขรก. 5 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีต ขรก. 5 ราย นาวาตรี สังกัดกองทัพเรือ หนีราชการทหาร รองเลขาฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ถูกลงโทษปลด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ พร้อม ช่างเทคนิค- อดีต ส.อบต.โนนก่อ จ. อุบลราชธานี – นักสืบสวนสอบสวน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ดูประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/045/T_0007.PDF

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการและอดีตพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 2 ราย

1. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน อดีตข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการ โดยคำสั่งอันถึงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน5 สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อปี 2544 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2. นายปิยะพงค์ คงศรี อดีตพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดกลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการโดยคำสั่งอันถึงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ดูประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/045/T_0009.PDF

3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินช้างเผือก ซึ่ง นายทองดำ สะท้านถิ่น อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีความผิดต่อชีวิตและพยายาม อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายทองดำ สะท้านถิ่น เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ดูประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/045/T_0010.PDF

4.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายราชัญญ์ ไชยนาเคนทร์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วยเหตุกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายราชัญญ์ ไชยนาเคนทร์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ดูประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/045/T_0011.PDF

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับได้แล้ว คนร้ายลวงหญิง 15 มาข่มขืน เหยื่อไม่ยอมทำร้าย เจ็บสาหัส
บทความถัดไปวุ่น ชายลอบเผาตึกสถานบันเทิงเก่า กลางเมืองหาดใหญ่ หวิดกลายเป็นทะเลเพลิง