โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ชาญชัย แสวงศักดิ์’ เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ชาญชัย แสวงศักดิ์’ เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 27 กันยายน 2564 เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

Advertisement
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด
ชาญชัย แสวงศักดิ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image