‘วัฒนา’ ชี้ ‘ส.ส.-ส.ว.’ หนึ่งในสิบเข้าชื่อถอด ‘บิ๊กตู่’ จากนายกฯได้ แต่ต้องรอหลัง 24 ส.ค.65

‘วัฒนา’ ชี้ ‘ส.ส.-ส.ว.’ หนึ่งในสิบเข้าชื่อถอด ‘บิ๊กตู่’ จากนายกฯได้ แต่ต้องรอหลัง 24 ส.ค.65

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายวัฒนา เมืองสุข พรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง การจะออกจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ที่บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้” นั้น เป็นประเด็นที่สังคมกำลังถกเถียงกันว่าจะเริ่มนับระยะเวลาแปดปีตั้งแต่เมื่อไร โดยแบ่งความเห็นออกเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ

ฝ่ายแรกเห็นว่าจะต้องเริ่มนับจากวันที่ 9 มิถุนายน 2562 อันเป็นวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์จึงดำรงตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2570

ฝ่ายที่สองเห็นว่าจะต้องเริ่มนับจากวันที่ 24 สิงหาคม 2557 อันเป็นวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ด้วยเหตุผลคือ

(1) เป็นไปตามมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” ดังนั้น อายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องถือว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

Advertisement

(2) รัฐธรรมนูญมิได้เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจึงมีผลย้อนหลังได้ ดังเช่นกรณีตามมาตรา 98 (10) ที่ห้ามผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแม้จะเป็นความผิดที่เคยกระทำก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตาม หรือกรณีการยุบพรรคไทยรักไทยตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอำนาจ เป็นต้น

ทางออกของเรื่องนี้จึงต้องอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ที่ให้นำความในมาตรา 82 มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 158 วรรคสี่ด้วย โดย ส.ส. หรือ ส.ว. จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า สมาชิกภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 158 วรรคสี่ เมื่อยื่นคำร้องแล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ส่วน ส.ส. หรือ ส.ว. จะยื่นคำร้องได้ก็ต้องเริ่มจากวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป อันเป็นวันเริ่มต้นที่มีข้อถกเถียงว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครบแปดปีแล้วหรือไม่

วัฒนา เมืองสุข
พรรคไทยสร้างไทย
28 กันยายน 2564

Advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image